Skip links

GENEL AYDINLATMA METNİ

 

ETKI ÇEMBERLERI VAKFI (“Vakıf”) ilgili kişilere ait işlenen kişisel verilerin Anayasa, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), ilgili yasal mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, toplanmasına, aktarılmasına, muhafaza edilmesine ve silinmesine önem gösterir.

 

1. VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

ETKI ÇEMBERLERI VAKFI, “Veri Sorumlusu”dur.

 

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Vakfımız, Anayasa’nın 20’nci maddesinin 3’üncü fıkrası ve Kanunun 4’üncü maddesine uygun olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Kişisel verileri ilgili yasal düzenlemeyle öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza etmektedir. Kişisel veri kategorileri ve işlenme amaçları aşağıda sıralanmıştır.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMA AMAÇLARI VE ALICI GRUPLARI 

Vakıf hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, bu yükümlülükler ve Statü uyarınca gösterdiği faaliyetlerin doğrudan veya dolaylı olarak aktarımı gerektirmesi hallerinde, yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenme amaçları ile sınırlı olarak kişisel verileri aktarabilmektedir.

Vakıf kişisel verilerin aktarıldığı alıcı gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir. Buna göre genel alıcı grupları aşağıda sayılmıştır:

 

 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Yargı Organları
 • Hizmet Sağlayıcıları
 • Banka (Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri)
 • Bağışçılar
 • Dış Denetçiler
 • Muhasebeci
 • Hukuk Danışmanı
 • Danışmanlık Şirketi

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA

YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

İlgili kişilere ait kişisel veriler, e-posta, telefon, internet sitesi, arşiv veya elektronik ortamda tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle s.zlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel verilerin işlenmesinde dayanılan hukuki sebepler aşağıdaki gibidir:

 • Açık Rıza,
 • Veri sorumlusunun sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • 5237 sayılı Kanun, 6331 sayılı Kanun, 4857 sayılı
 • Kanun,5253 sayılı Kanun, 6098 sayılı Kanun, 2559 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun, 4447 sayılı Kanun, 6537 sayılı Kanun, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat
 •  Veri sorumlusunun meşru menfaati
 • İş Sözleşmesi ve İşyeri düzenlemeleri
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili şekilde sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 

ETKI ÇEMBERLERI VAKFI SENEDİ

 

5. İLGİLİ KİŞİLERİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI

Kanunun 11’inci maddesi uyarınca herkes Vakfa başvurarak kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenebilir, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilir, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı kişileri öğrenebilir, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteyebilir. Ayrıca Kanunun 7’nci maddesi çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ya da yok edilmesini isteyebilir, eksik veya yanlış işleme düzeltilmişse ya da silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemleri yapılmışsa bu durumun, verinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir ya da kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararının giderilmesini isteyebilir.

 

Başvuru yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletilmelidir. Bu itibarla yazılılık koşulu kapsamında, işbu başvuru formunun tamamlanmış imzalı bir örneği başvurucunun Vakfın internet sitesinde yayımladığı açık adresine bizzat başvurması ve kimliğinin teyit olunması, noter marifetiyle veya başka şekillerde iletilebilir; yahut yine başvuruyu yapan ilgili kişinin kimlik teyidinin yapılmasının mümkün olduğu hallerde Kanun ve ilgili mevzuat ile belirlenen diğer usullerle ETKI ÇEMBERLERI VAKFI’YA ulaştırılabilir.

Explore
Drag