Skip links

Etki Çemberleri

Etki Çemberleri

Sosyal Girişimcilik Odaklı Destekler
Sosyal girişimciliği teşvik etmek ve yaygınlaştırmak.

Sosyal Etki Yatırımcılığı Odağında Ekosisteme Katkı
Mesele odağında bireylerin, kamu, özel sektör, sivil toplum, akademi ve girişimlerin bir araya gelmesini ve çözüm odaklı iş birliklerini desteklemek.

Etki Odaklı Düşünceyi Yaygınlaştırma
Eğitim, araştırma ve yayın faaliyetleri gerçekleştirerek sosyal etki yatırımcılığı alanına dair bilgi üretimini sağlamak ve Vakıf network’ünü beslemek.

Etki Odaklı Yaklaşım ile Döngüsel Ekonomi Kurgusunun Yaygınlaştırılması:
Döngüsel ekonomi doğada ilham alan çözümleri sadece ürün bazında değil sistem bazında da ortaya koyar. Atık ve atıl unsurlar elimine edilir, zarar veren girdi, çıktı ve yan ürünler yerine bütüne fayda sağlayan çözümler üretilir.

Etki Çemberi çevresel ve sosyal meselelere sürdürülebilir ekonomik modeller geliştirir:
Etki Çemberi sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen modeller geliştirir.

Etki Çemberi harekete geçirir:
Etki Çemberi proaktifliği destekler. Etki Çemberi, meselelere dair sorumluluk almayı ve harekete geçmeyi önemser.

Etki Çemberi değişimi tetikler:
Etki Çemberi, birey ve kurumların potansiyellerini açığa çıkarmak, doğru ekip ve sistemleri kurmak ve meselelerin çözümü için dönüştürücü çerçeveler sunar.

Etki Çemberi motivasyon verir:
Etki Çemberi bir organizasyon içindeki ilişkilerin, fikirlerin ve yapının etki yaratmak için ne kadar önemli olduğunu gösteren, düşündüğümüzden daha fazla güce sahip olduğumuzu keşfetmemize yardımcı olan basit ama güçlü bir araçtır. Değerlerimizi, amacımızı ve vizyonumuzu netleştirerek, gelecekte yapacaklarımızı hizalamamıza ve hedeflerimize doğru ilerlememize katkı sağlar.

Etki Çemberi topluluklara inanır:
Etki Çemberi şefkat temelli etkili iletişim ile kurulan ağlar, işbirlikleri ve topluluklar ile sürdürülebilir yaşamların inşası için çalışır.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Vizyonumuz

Sosyal, çevresel ve ekonomik meselelerin bir bütün olarak ele alınması bilinci ile paydaş işbirliğini merkeze koyan çözüm modelleri üretir.

Misyonumuz

Bugünü ve geleceği şekillendiren yerel ve küresel meselelere, çağın gerektirdiği yetkinlik ve sunduğu fırsatlarla yaklaşarak çemberin gücü ile çözüme ulaşmak.

Etki Çemberleri

Meselemiz Ne?

20. yüzyıl ekonomi anlayışı, felsefesi ve pratikleri çağın yenilikçi düşüncelerini yansıtmak için uygun bir zemin sağlamıyor.

İçinde bulunduğumuz çağın ihtiyaçlarını karşılayabilmek,

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı hayata geçirmek üzere, Madde 17’de (Amaçlar için ortaklıklar) öngörülen işbirlikleri ile kolektif etkiyi yansıtan, döngüselliği ve bütünselliği sağlayan araçlara ihtiyacımız var.

Bizler etkili hayırseverlik için yola çıkanlarız. Bu hiç kolay bir süreç değil ancak yola çıkmak yolun yarısıdır. Gönüllü ve bağışçılarımızla insanlara ve doğaya destek verecek mekanizmalar kuruyoruz. Etkiyi, ortak akıl, ağlar ve bağlar ile sağlanan, birlikte çoğalan ve tamamlayan onarıcı etki olarak ele alıyoruz.

Sivil toplumu ve sosyal girişimleri bağışları ile etki odaklı destekleyecek birey ve kurumların, gönüllüleri harekete geçirecek sistemlerin ve konusunun uzmanı olan akil kişilerin birlikte yol almalarını sağlıyoruz. Fayda sağlamak ve etki yaratmak adına ilk adımı atmak için sizinle birlikteyiz.

Etki Çemberleri

İlkelerimiz

Akılcılık ilkesini benimseriz. Doğanın kendisini kanıtlayan çeşitli neden ve sonuç ilişkilerinin tanıklığında, beraber iş üretme ve yaşam pratikleri geliştirme esnasında, geçmiş tecrübelere dayanmak, somut hedefler, akla ve bilime dayalı etki temelli çalışmayı seçeriz.

Çemberler ve kapsayıcılık ilkemiz gereği, farklı uzmanlıkları, deneyimleri, güçleri olan kişi ve kurumları mesele odaklı olarak biraray getirir; doğaya ve insana saygılı tüm fikirleri, kimlikler ve köklerinden bağımsız olarak çalışma süreçlerine dahil eden, bu odağımızı kaybetttiğimizde yeniden odaklanmamızı sağlayan süreçler tasarlar ve bu süreçlerle çalışırız.

Hesap verebilirlik öncelikli değerlerimizden ve ilkelerimizden biridir. Önceden tanımlanmış rol ve belirlenmiş kaynaklar çerçevesinde sorumluluklarımızı yerine getirirken süreçleri nasıl işlettiğimiz, sorumluluklarımızı yerine getirirken değerlerimizi nasıl gözettiğimize dair bağışçılarımıza, fon verenlerimize, kendimize, topluma, dünyaya hesap verebilir şekilde etkimizi ortaya koyarız.

Şeffaflığı üç yönüyle önemseriz.
Çalışma yaşamında iş süreçlerinde, herkesin birbirine şeffaf dönüşler yapabildiği;
Yaşamın diğer alanlarında ve iş süreçlerinde getirdiği duyguların ve zorlukların ifade edilebildiği; ve
Vakıf olarak da tüm paydaşlar ile eşit mesafe ve eşit açıklıkta ilişkiler kurulduğu bir şeffaflık anlayışını ilke olarak seçeriz.

 

Anlamak – içinde olduğumuz projeyi, sosyal sorunu, bulunduğumuz adımı, birbirimizi, attığımız adımın bütündeki yerini, hedeflerimize doru hareket ettiğimiz her an süreçteki etkiyi yaymak için anlamaya alan açarak, çözümlerimizi etkin kılarız.

Yaratıcılık – Alışılagelmiş çözümlerden ve stratejilerden, özgün ve biricik olan yaratıcı gücümüzü değşime ve yeniliğe açık bir şekilde çözümlerimize yansıtırız.

Paylaşımcılık – paylaşmaya değer görmek bizim için öncelikli bir ilkedir. Bağlantılı olduğumuz herkesle ürettiğimiz ve erişimizde olan bilgi, değerleri ve ürettiklerimizi açıklıkla paylaşmaya hazırız.

Kesişimsellik – farklı uzmanlıkları, deneyimleri, güçleri olan kişi ve kurumları, bilgiyi, deneyimi, etkiyi, değeri çoğalarak etkiyi yaygınlaştırmak için kullanmamızı sağlayan ilkemizdir.

Nezaket ve uzlaşıcılık – incelikle ve saygılı davranarak dikkatli ve özenli olmak bütün değer ve ilkelerimizi hayata geçirirken gözettiğimiz ilkemizdir.

Etki Çemberleri

Çözüm Önerimiz


Etki Çemberleri Vakfı olarak amacımız, sistemdeki aktörlerin etkisini ve birlikteliklerini artırarak, değer odaklı iş birlikleri kurmaktır. Sürdürülebilir geleceğe geçişi desteklemek üzere multidisipliner bakış açısı ile var olan çözümleri desteklemeyi, yeni meseleler için ise yaratıcı çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda Vakıf, yarış ve rekabet anlayışından sıyrılarak, ortak amaçlar ve değerler ekseninde niyet ve aksiyon birliği göstermeye çağrıda bulunur.

Yöntemimiz:
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)ları destekleyen iş birliği modelleri geliştiriyoruz. Etki odaklı iş birlikleri kurarak, bir çember etrafında herkesin biricik katkısına alan açıyor, sosyal ve biyolojik çeşitliliği anlamak ve korumak için çalışıyoruz.
Vakıf, meseleler etrafında bir araya gelen çemberlerden oluşuyor, bu çemberler kimseyi çemberin dışında bırakmamak felsefesi ile çalışıyor. Kişi veya kurumlar, vakfın mevcut mesele çemberlerine de dahil olabilirken, kendi meseleleri etrafında da bir çember oluşturabiliyor. Bu meseleler etrafında da sivil toplum, özel sektör, akademi ve kamu bir aradalığını önemsiyor, bir aradalığı sağlamak için çalışıyoruz. Çünkü daha yaşanılabilir bir dünya, eğer hep birlikte yeniden tasarlarsak mümkündür!

Etki odaklı eylem, eylem odaklı farkındalık için

Etki Çemberlerine Katılın!

Explore
Drag